Nyugdíj-jog

Külföldön folytatott felsőfokú tanulmányok idejének szolgálati időként való figyelembe vétele és igazolása nyugdíj szempontjából

Az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny) a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6. ) Kormányrendelettel (a továbbiakban R.) című jogszabály e kérdésben az alábbiak szerint rendelkezik:

Szolgálati idő a felsőfokú tanulmányok idejére

Tny. 41. §

 • Szolgálati időként kell figyelembe venni a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányok idejét.
 • Felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt idő számít szolgálati időnek.
 • Szolgálati időként kell figyelembe venni a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is.
 • A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései szerint egyenértékűnek ismerhető el az illetékes hatóság szakvéleménye alapján, illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.
 • R. 59/B § (4) A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből legfeljebb a képesítés megszerzéséhez - a tanulmányok folytatása idején - külföldön meghatározott (szükséges) időtartamot lehet figyelembe venni.
 • R. 53. § A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi időt a Tny. 41. § (5) bekezdésében említett elismerés, illetőleg beszámítás igazolása nélkül is figyelembe kell venni, ha a hallgató
  • magyar ösztöndíjasként, vagy
  • az illetékes magyar hatóság engedélyével államközi egyezmény alapján külföldi alapítványból, nemzetközi szervezet által biztosított keretből, külföldi szervnél - magánkezdeményezésre - pályázat elnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült, és így végezte tanulmányait.

A R. 59/B § (4) bekezdésének értelmezése:

 • Egyes intézményekben/szakokon az évek során a képzési idő 1-2 félévvel meghosszabbodott. Szolgálati időként azonban csak az az időtartam vehető csak figyelembe, amely a kérelmező tanulmányai idején szükséges volt a tanulmányi követelmények teljesítéséhez.
 • Külföldön kevés felsőoktatási intézmény viseli nevében az „Egyetem” elnevezést, és számos esetben a bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó nemzetközi egyezmények alapján magyarországi egyetemi végzettségként elismert oklevél a megfelelő szakirányú magyar felsőoktatási intézmény képzési idejénél rövidebb időtartam alatt szerezhető meg. Szolgálati idő szempontjából azonban nem a magyarországi egyetem, hanem a külföldi felsőoktatási intézmény képzési ideje vehető figyelembe.

A hivatkozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása

 • Az elvégzett tanulmányok időtartamát mind ösztöndíjasok, mind nem ösztöndíjasok esetében a leckekönyvvel vagy diploma melléklettel lehet igazolni, amely tartalmazza az elvégzett félévek számát. (A diploma ugyanis általában a tanulmányok kezdetét és végét tünteti fel, s ebben benne foglaltatik az az időtartam is, amikor a hallgató bármilyen oknál fogva évkihagyáson volt. Ez az év a nyugdíjba – a hivatkozott jogszabályi hely alapján - viszont nem számít bele.)
 • A R. 53. § értelmében az ösztöndíjasoknak nem kell honosíttatniuk oklevelüket. Ösztöndíjas státuszuk igazolását az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül kell kérniük.

A kérelem benyújtható:

 • személyesen (Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Iroda. Budapest, V., Szalay u. 10.-14., bejárat a Honvéd utcai oldalon. Félfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-12. és 13-16., pénteken csak délelőtt. Telefon: (1) 79-54-670 vagy (1) 79-54-755;
 • postai úton (Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Iroda 1884 Budapest Pf. 1.);
 • faxon: (1) 795-02-14;
 • elektronikus úton: judit.szilagyi@nefmi.gov.hu

A kérelemnek az ügyintézés érdekében az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név (leánykori név is, illetőleg amely néven a kérelmező a tanulmányokat folytatta);
 • születési hely, év hó nap, anyja neve;
 • külföldi tanulmányok helye;
 • tanulmányok kezdetének és befejezésének éve.

A Tny. § (5) bekezdés értelmében azok esetében, akik nem ösztöndíjasként folytatták tanulmányaikat szükséges azok elismertetése (azaz annak igazolása, hogy az elvégzett tanulmányok a magyar jogszabályok értelmében felsőfokú végzettséget igazolnak). Ennek ügyintézése ugyancsak az Oktatási Minisztériumban történik. Az Ügyfélszolgálati Irodában félfogadási időben rendelkezésre áll a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ egy munkatársa, aki felvilágosítást tud adni az eljárás pontos menetéről. Célszerű előzetesen telefonon érdeklődni, mert hivatalos (Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített) fordításra és másolatra van szükség s ez eléggé költséges. A honosítási eljárás ugyancsak díjköteles, ez alól nem mentesíthetők azok a kérelmezők, akik nem ösztöndíjjal folytatták tanulmányaikat.

Kiegészítés:
A kérelem letölthető innen: http://www.nefmi.gov.hu/ugyintezes/tajekoztatas-magyar
Az ügyintézéssel kapcsolatban itt lehet kérdezni: Juhász Katalin 061-795-44-86

Budapest, 2005. augusztus 31.

Összeállította: Striker Judit

A telefonszámok és elérhetőségek frissítve 2010. december 22.